نرم افزارها
990703_Trans_Poly/uploads/trans_poly.zip
ELEARN99http://178.252.171.32/Data/Sites/1/04_Learning/Elearn99/ELEARN99.zip
1_به روزرسانی برنامه های کاداستر- ویرایش 990901/uploads/UPDATE.PRG_0901.rar
2_به روز رسانی برنامه Scan Manager ویرایش 990312 http://178.252.171.32/Data/Sites/1/02_CadastreSoftwares/2_PROG_SCAN_MANAGER/SCAN_Manager.ZIP
3_به روز رسانی نرم افزارهای (.NET) ویرایش 990312http://178.252.171.32/Data/Sites/1/02_CadastreSoftwares/3_PROG_NET/NET.RAR
4_به روز رسانی واسط میکرو استیشن - ویرایش 970101http://178.252.171.32/Data/Sites/1/02_CadastreSoftwares/4_PROG_USTATION8i/PROG_M8I.RAR
برنامه کمکی محاسبه ضریب مقیاسhttp://178.252.171.32/Data/Sites/1/temp/UTM.exe
فایلهای گرافیکی تقسیمات کشوری http://cadastre.ssaa.ir/uploads/TaghsimatKeshvari_990230.rar
برنامه کمکی تغییر زونhttp://178.252.171.32/Data/Sites/1/cadastre-program/Prog/change_zone_930816_367Kb.zip
کد های وزارت کشور در برنامه واسطhttp://178.252.171.32/Data/Sites/1/cadastre-program/Prog/UPSERIES.CFG_940908_990Kb.exe
5_به روز رسانی واسط اتوکد - ویرایش 970203http://178.252.171.32/Data/Sites/1/02_CadastreSoftwares/5_PROG_CAD/CAD.RAR
برنامه های اصلی: 970101http://178.252.171.32/Data/Sites/1/02_CadastreSoftwares/PROG_BASE_970101/PROG_BASE_970101.rar
   مناسبت ها

پیوندها