تهیه نقشه ارتفاعی سه بعدی زمین توسط دو ماهواره TerraSAR-X و TanDEM-X 

1397/10/24

 تهیه نقشه ارتفاعی سه بعدی زمین توسط دو ماهواره TerraSAR-X و TanDEM-X

اداره DLR آژانس فضایی آلمان، نقشه ارتفاعی سه بعدی زمین را منتشر کرد. این نقشه با استفاده از تصاویر بدست آمده از دو ماهواره (TerraSAR-X وTanDEM-X )بر فراز ارتفاعات سطح زمین با مساحتی بیش از 148 میلیون کیلومتر مربع،تهیه شده است. اداره فضایی DLR نقشه مذکور را به طور رایگان و آزاد جهت دانلود و استفاده در اختیار کلیه دانشمندان قرار داده است. این نقشه بر اساس زمان رفت و برگشت پالس های امواج مایکروویو، توسط این دو ماهواره به سطح کره زمینفرستاده شده،ارائهگردیده است. هر چقدر فاصله زمانی رفت و برگشت سیگنالها از ماهواره تا سطح زمین کمتر باشد، ارتفاع روی زمین بیشتر است. ماهواره های TerraSAR-X و TanDEM-Xتقریباً کنار هم و با فاصله 200 متر از یکدیگر در حرکت می باشند. کنترل و حفظ این فاصله پیچیده است اما این ویژگی در مد تداخل سنجی، موجب می گردد فضاپیمای اول به عنوان فرستنده/گیرنده و فضا پیمای دوم به عنوان گیرنده ثانی عمل نماید و دید استرئو ایجاد کند.
 


نقشه سایت | نمای قابل چاپ | © 2009 - 2019 Cadastre